Պայմաններ և դրույթներ
Պայմաններ և դրույթներ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԵԼԸ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼԸ ԿՆՇԱՆԱԿԻ, ՈՐ ԴՈՒՔ ՏԱԼԻՍ ԵՔ ՁԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԵՎ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ։
Haysell համակարգի օգտագործման լիցենզիոն պայմանագիր
Նախքան ծրագրային ապահովման շահագործմանն անցնելը ծանոթացեք սույն պայմանագրի դրույթների հետ։ Սույն պայմանագիրը կարգավորում է իրավահարաբերությունները “Բարկոդ ԷյԷմ” ՍՊԸ-ի (այսուհետ Կատարող) և այն իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց (այսուհետ Օգտատեր) միջև, որոնց վրա տարածվում է ստորև ներկայացված պայմանները։
Պայմանագրի առարկան
Կատարողը պարտավորվում է Օգտատիրոջը մատուցել սույն Պայմանագրով նշված Ծառայությունները, իսկ Օգտատերը պարտավորվում է ընդունել Ծառայությունների արդյունքը և վճարել դրա համար։ Պայմանագրով Կատարողը պարտավորվում է ներդնել Haysell համակարգը (այսուհետ՝ Համակարգ) և սպասարկել (այսուհետ՝ Ծառայություն), իսկ Օգտատերը պարտավորվում է ընդունել Ծառայությունը և վճարել դրա համար Պայմանագրով սահմանված ժամկետում և կարգով: Կատարողի կողմից Ծառայությունը կարող է մատուցվել Պատվիրատուի գործունեության վայրում և (կամ) Կատարողի գրասենյակում և (կամ) Կատարողի գրասենյակից հեռահար սպասարկմամբ:
Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

Օգտատերը`

  • Պարտավոր է սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով աջակցել Կատարողին` աշխատանքները կատարելիս
  • Պարտավոր է սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կատարողի մասնակցությամբ ընդունել կատարված աշխատանքը իսկ Պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում այդ մասին անհապաղ հայտնել Կատարողին։

Կատարողը՝

  • Պարտավոր է մինչ սույն Պայմանագրի կնքումը Օգտատիրոջը անհրաժեշտ և հավաստի տեղեկատվություն տրամադրել առաջարկվող աշխատանքի, դրա տեսակների և առանձնահատկությունների, գնի և վճարման կարգի մասին, ինչպես նաև Օգտատիրոջ ցանկությամբ նրան հաղորդել աշխատանքին վերաբերող այլ տեղեկություններ.
  • Պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ կողմից որևէ երրորդ կազմակերպության լիցենզիոն պայմանների խախտման համար:
Գրանցում և անվտանգություն
Համակարգից օգտվելու համար Օգտատերը պետք է անցնի գրանցման գործընթաց՝ գրանցման ձևանմուշով` տրամադրելով Համակարգին ամբողջական և հավաստի տեղեկատվություն: Օգտատերը պետք է նաև ամբողջությամբ ընդունի Գաղտնիության Քաղաքականությունը, սույն Դրույթները և Պայմանները: Օգտատերը պատասխանատվություն է կրում իր Մուտքի լիազորությունները գաղտնիությունը չպահպանելու համար: Պրոֆիլի անձնական տվյալների` որևէ երրորդ անձի փոխանցման պատասխանատվությունը կրում է Օգտատերը։Եթե Օգտատերը կասկածներ ունի, որ իր հաշիվն այլևս անվտանգ չէ, քանի որ այն գողացվել է, կորել, բացահայտվել և այլն, ապա անմիջապես պետք է սույն փաստաթղթի ներքևում տրամադրված էլեկտրոնային փոստի հասցեի միջոցով այդ մասին տեղեկացնի Կատարողին:
Ծրագրի վճար
Համակարգը տրամադրվում է ամսավճարով։ Ներդրված համակարգի սպասարկման համար ամսական գինը/ամսավճարը հաշվարկվում է ընտրված Փաթեթին համապատասխան: Վճարում կատարելու անհրաժեշտության մասին Օգտատերը տեղեկացվում է Կատարողի համար ընդունելի եղանակով:Օգտատերը պարտավոր է սույն պայմանագրով սահմանված ամսավճարը Կատարողին վճարել յուրաքանչյուր ամիս։
Փոփոխություններ
Կատարողն իրավունք ունի փոփոխելու այս Պայմանները և Համակարգի համար կիրառվող ցանկացած այլ Քաղաքականություն: Այդ փոփոխությունները վավեր են դառնում տվյալ կայքում տեղադրման պահից: Օգտատիրոջ կողմից Համակարգի շահագործումը շարունակելու դեպքում կհամարվի, որ ընդունել եք այդ փոփոխությունները:
Պայմանագրի գործողության ժամկետը
Սույն Պայմանագրով սահմանված վճարը չվճարելու դեպքում Կատարողը կասեցնում է ծառայությունը։ Օգտատերը Ծառայության կասեցված օրերի համար պարտավոր է Կատարողին վճարում կատարել: Օգտատերը կարող է ցանկացած ժամանակ հրաժարվել Ծառայությունից՝ տեղեկացնելով Կատարողին, սակայն պարտավոր է վճարել արդեն իսկ մատուցած Ծառայության համար: Պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցումը Կողմերին չի ազատում միմյանց նկատմամբ այդ պահի դրությամբ ունեցած պարտավորությունների կատարումից:
Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ
Սույն Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, (որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը)։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է երեք ամսից ավել, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղեկացնելով մյուս Կողմին։
Վեճերի լուծման կարգը
Սույն կայքի կամ վերջինիս միջոցով մատուցվող ցանկացած Ծառայության օգտագործմանն առնչվող կամ դրանից բխող տարաձայնությունները և վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ Կողմերի համաձայնությամբ դրանք լուծելու անհնարինության դեպքում ենթակա են քննության դատական ատյաններում` Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության համաձայն:
Ծառայության կասեցում
Եթե Օգտատերը ցանկանում է ժամանակավոր կասեցնել մատուցվող Ծառայություններն ավելի քան երկամսյա ժամկետով, ապա համապատասխան դիմումը ներկայացնելուց հետո պարտավոր է առկա պարտքն ամբողջությամբ մարել։
Մատուցված ծառայության վերադարձ
Պայմանագրի լուծման դեպքում Ձեր կողմից վճարված կանխավճարը ենթակա չէ վերադարձման
Գաղտնիության քաղաքականություն
Գրանցվելով Համակարգում, որը ենթադրում է անձնական տվյալների գրանցում և ներկայացում, Օգտատերը սույն Գաղտնիության Քաղաքականության համաձայն տալիս Է համաձայնությունը Անձնական տվյալների մշակման համար: Համակարգի ներդրման և դրա նպատակների իրականացման նպատակով Օգտատերը Կատարողին կարող է տրամադրել Գաղտնի Տեղեկատվություն, իսկ Կատարողը պարտավորվում է սույն Պայմանագրի գործողության ամբողջ ընթացքում և դրա դադարեցումից հետո, որևէ երրորդ Անձի համար չբացահայտել կամ նրանց այլ կերպ չտրամադրել Գաղտնի Տեղեկատվությունը: Սույն Պայմանագրում Գաղտնի Տեղեկատվություն է համարվում Օգտատիրոջը և նրա գործունեությանը վերաբերող ցանկացած տեխնիկական, ֆինանսական, ապահովագրական, կազմակերպչական, առևտրային, բանկային և (Պատվիրատուին և նրա գործունեությանը վերաբերող) այլ տեղեկատվությունը, որն անհայտ է այլ անձանց և երրորդ անձանց անհայտ լինելու ուժով ունի իրական կամ հնարավոր առևտրային արժեք, չկա օրինական հիմքերով այն ազատորեն ստանալու հնարավորություն, և Կատարողը միջոցներ է ձեռնարկում դրա Գաղտնիության պահպանման համար: Կատարողը գիտակցում և համաձայնում է, որ Պայմանագրի գործողության ընթացքում իրեն հայտնի դարձած Գաղտնի Տեղեկատվության հրապարակումը, բացահայտումը կամ այլ կերպ երրորդ անձանց տրամադրումը կարող է վնաս հասցնել Օգտատիրոջը, որի համար Կատարողը կկրի պատասխանատվություն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Կատարողը պարտավորվում է չընդօրինակել և/կամ չպատճենահանել և/կամ չօգտագործել իրեն տրամադրված Գաղտնի Տեղեկատվությունը՝ բացառությամբ սույն Պայմանագրով նախատեսված նպատակների համար և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Պաշտպանվածություն
«Բարկոդ Էյ Էմ» ՍՊԸ-ն պաշտպանում է իր Օգտատիրոջ անձնական տվյալները, որոնք գրանցված են Համակարգում, չլիազորված մուտքերից, օգտագործումից և/կամ բացահայտումից: Օգտատիրոջ անձնական տվյալները և բոլոր գումարային գործարքները պաշտպանված են Secure Socket Layer (SSL) տեխնոլոգիայով՝ 128-բիտանոց, բարձր պաշտպանվածություն ունեցող կոդավորմամբ, որը 100%-ով ապահովում է ինֆորմացիայի անվտանգ հոսքը Օգտատիրոջից դեպի սերվեր և հակառակը` բացառելով որեւէ երրորդ կողմի միջամտությունը:
Տեղեկանիշների (cookies) ֆայլերի օգտագործում
Haysell կայքը օգտագործում է տեղեկանիշներ (cookies): Տեղեկանիշները տառաթվային տողեր են, որոնք ստեղծվում են կայքում: Կայք այցելելիս դրանք կրկնօրինակվում են Ձեր համակարգչի մեջ: Տեղեկանիշները անվտանգ են համակարգչի համար և անձնական տեղեկատվություն չեն հավաքագրում: Դրանց շնորհիվ կայքից օգտվելը դառնում է ավելի արագ և հարմարավետ: